Blijf op de hoogte!

Wens je op de hoogte te blijven van onze producten, promoties, kaasmakerij, ...? Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief

Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudes schriftelijke bevestiging zijn onze leveringen onderworpen aan onze hieronder vermelde Algemene Verkoopsvoorwaarden, die geacht worden door de koper gekend te zijn en die voorrang hebben op om het even welke aankoopvoorwaarden.

 

 1. Al onze facturen zijn betaalbaar te Aalter.
 2. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen zijn al onze faturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum zonder korting.
 3. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum van 10%.
 4. Indien de factuur op haar vervaldag niet wordt betaald behouden wij ons het recht het bedrag ervan te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 euro.
 5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van het RPR Gent bevoegd.
 7. Klachten worden niet meer aanvaard 3 werkdagen na levering. De voorwaarden voor terugzenden moeten op voorhand afgesproken worden tussen de partijen.
 8. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop door ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd onze rechten op gebeurlijke schadevergoedingen en interesten.
 9. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zels indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de  gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte te annuleren. Dit alles onverminderd onze onze rechten op schadevergoeding en intresten.
 10. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht voor de geleverde goederen tot de  volledige betaling van de prijs. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, draagt hij aan ons van nu af aan ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop. De door ons betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.
 11. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 12. De leveringstermijnen dewelke vermeld worden op onze offerten zijn indicatief en niet bindend. De koper kan nooit de ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding voor laattijdige levering eisen daar de firma steeds al het mogelijke zal doen om de eventuele vooropgestelde leveringstermijnen te eerbiedigen.
 13. Elk aanbod door Little Cheese Farm bv gedaan is louter informatief en bindt haar op geen enkele wijze behoudens wanneer anders vermeld.

 

De minimumbestelling bedraagt € 275. Dit bedrag wordt berekend op basis van de bestelde hoeveelheid goederen en dus niet op basis van het factuurbedrag. Eventuele niet-geleverd goederen zullen dus geen invloed hebben op deze minimumdrop.

Conditions générales de vente

Sauf indications contraires à la confirmation de commande, les conditions suivantes sont seules d’application. Sont exclues toutes conditions générales ou particulières d’achat éventuelles d’acheteur même lorsqu’elles sont mentionnées sur ses lettres ou documents.
 

 1. Tout les factures sont payables à Aalter.
 2. Sauf stipulation contraire et écrite, toutes les factures sont payables endéans les 30 jours après la date de la facture.
 3. Toute somme non payée à l’échéance porte de plein droit et sans demeure intérêt au taux légal Belge majoré de 2%, avec un taux d’intérêt de 10% au minimum.
 4. En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, nous réservons le droit d’augmenter son montant de 10% in damnation forfaitaire avec un minimum de 25 euro.
 5. Le non-paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.
 6. En cas de contestation seules RPM Gand sont compétents.
 7. Les réclamations ou renvois, pour étre valables, doivent être faits dans les trois jours qui suit la livraison. Les condition pour renvois doivent être accordé parties au moment de livraison.
 8. En cas d’inexécution par l’acheteur de ses obligations, la vente pourra être résolue de plein droit sans mise de dermeure, et ce sans préjudice de nos droits à tout dommages et intérêts.
 9. S’il nous apparaît que le crédit de m’acheteur se détériore, notamment s’il y a des mesures d’éxécution juridicaire prises contre l’acheteur et/ou en cas d’événements que mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossible, nous sommes réservons le droit, même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées totalement ou partiellement la commande et d’exiger les garanties nécessaires. En cas de refus de l’acheteur, nous nous réservons de droit d’annules entièrement ou partiellement la commande. Tout ceci sans préjudice de nos droits à tous dommages et intérêts.
 10. Nous nous réservons la propriéte des marchandises jusqu’au paiement complet. Les risques sont à l’acheteur. En cas de revente — des marchandises par l’acheteur, l’acheteur nous cédé à titre de gage, dès à présent, toutes les créances résultant de leur revente. Les acomptes payés par l’acheteur seront conservés par nous pour couvrir les pertes éventuelles à la revente par nous.
 11. Le fait de tirer et/ou d’accepter des traites ou d’autres documents négociables, n’opère aucune novation de créance et ne déroge pas aux conditions de vente présentes.
 12. Les délais de livraison stipulés par nous ne sont jamais de rigueur. Ils sont mentionnés à titre purement indicatif. En aucun cas, l’acheteur ne pourra demander la résolution du marché, ou une indemnité pour retard dans la livraison étant entendu que notre firme fera toujours son possible pour respecter les délais éventuellement fixés.
 13. Toutes les offres faites par Kaasimport Little Cheese Farm bv sont, sauf indications contraires, à titre purement indicatif.


Veuillez noter que nos livraisons seront à partir d’un montant de € 275. Ce montant sera calculé à la base de la quantité de la commande et non à la base du montant facturé. La marchandise non livrée n’y aura aucune influence sur ce montant.

Deze website maakt gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op littlecheesefarm.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid.
 

Bijkomende cookies:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.